TÜZÜK

 • MADDE 1

  Derneğin adı, Gençlerbirliği Spor Kulübü’dür. Merkezi;

  Çiftlik Caddesi No:30 Beştepe (06510) Ankara’ dır.

  Şubesi yoktur. Temsili renkleri “kırmızı, siyah” tır.

 • MADDE 2

  Derneğin amacı, üyelerin muhtelif sporları tam bir sportmenlik, yurt sevgisi içinde yapmalarını temin etmek, karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma hislerini geliştirmek ve böylelikle Türk Sporuna hizmet edilmesini sağlamaktır. Bu hususların temini için T.C. mevzuatı içinde dernekte spor branşları kurulur, sporu kendine meslek edinenler için profesyonel ekipler teşkil edilir. Dernek yukarıdaki amaca ulaşmak için her türlü sporla ilgili faaliyette bulunur. Yarışmalar, gösteriler ve konferanslar düzenler, kurslar açar ve yapılan yarışmalara katılır, çeşitli spor tesisleri açar, gerektiğinde profesyonel takımlar kurar, eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar, taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir, şirketler veya ticaret unvanı Kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir. Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği bu tüzükte “Dernek” olarak anılacaktır.

 • MADDE 3

  MADDE 3-

  Nuri ERİM, Seka’da memur, İzmit T.C.

  Fazıl ERİM, Seka’da memur, İzmit T.C.

  Haydar ERİM, Emekli subay

  Mazhar ATACANLI, dahil. Vekaleti Hususi Kalem Md. T.C.

  Lütfi MENNAN, İstanbul Bakırköy kadastro Md. Mv. T.C.

  Asım KURT, B.T.U.M. Dağcılık Federasyonu Reisi T.C.

  Kenan, Sümerbank, Hereke Fab. Md. T.C.

  Nusret SAĞANAK, Maliye Vekaleti Levazım Md. T.C.

  Saim ATASAĞUN, Ziraat Bankası umum Md. T.C.

  Saim, Haydar Paşa, İstanbul T.C.D.D. Diş Tabibi T.C.

  Veli ÖZHAN, İstanbul Bakırköy Ortaokulu Md. T.C.

  Ali ÇELİK, Harciye Vekaleti Matbaası T.C.

  Ziya, Avukat İstanbul T.C.

  Ali FAİK, Maliye Vekaleti Müfettişlerinden T.C.

  Hüseyin VAZLI, Avukat İstanbul T.C.

  Derneğin Kuruluş Tarihi: 14 Mart 1923’tür.

 • MADDE 4

  MADDE 4- Fiil ehliyetine sahip olan herkes, yasal engelleri bulunmadıkça, kulübe üye olabilir.

  a) Kulübe üye olmak isteyenler, dernekten alacakları formu doldurarak, 5 yılını doldurmuş iki üyenin referansı ile kulübe başvururlar.

  Yönetim Kurulu 30 gün içinde üyeliğe kabul veya ret kararı verir. Sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

  Giriş aidatı ödenmekle üyelik işlemleri tamamlanır. Üyelik aidatının her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

  b) Ankara’da başka bir spor kulübünün veya derneğinin üyesi olanlar, bu durumları devam ettiği müddetçe, ancak Yönetim Kurulunun kararı ve izni ile üye olabilirler.

  Kulübün asil üyelerinin (vefat etmişler dahil) eşleri ile çocuklarının üyeliğe başvururken iki üyenin referansı aranmaz

 • MADDE 5

  Derneğin amacına önemli derecede maddi ve manevi yardımda bulunanlar, asli üyelik şartını taşımak kaydı ile ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler.

  Yönetim Kurulu karardan önce Divan Kurulunun görüşünü alır.

  Onursal üyeler, Genel Kurula katılabilirler, söz hakları olup oy hakları yoktur. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır.

 • MADDE 6

  Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:

  a) Üyelerin bildirmek kaydıyla yazılı istifası,

  b) Tüzük hükümleri gereğince üyelik kaydının silinmesi,

  c) Birikmiş üye aidat borcunun uyarıya rağmen ödenmemesi,

  d) Üyeliğe kabule engel olan sebebin sonradan ortaya çıkması,

  e) Üyenin vefatı,

  f) Derneğin feshi.

 • MADDE 7

  Kulübün organları şunlardır:

  Kulübün organları şunlardır;

  a) Genel kurul,

  b) Yönetim kurulu,

  c) Disiplin kurulu,

  d) Denetim kurulu,

  e) Divan kurulu.

 • MADDE 8

  Toplantı Yöntemleri:

  a) Genel Kurul aidat borcu bulunmayan kulüp üyelerinden teşekkül eder.

  b) Genel Kurul yönetim kurulunun çağrısı üzerine 3 yılda bir Mayıs ayında toplanır.

  c) Yönetim Kurulu, denetleme kurulu veya kulüp üyelerinin 1/5’inin isteği üzerine olağanüstü genel kurul en geç bir ay içinde toplanmak zorundadır.

  d) Genel Kurul toplantılarının tarihi, yeri, saati, gündemi en az 15 gün önceden Ankara’da yayınlanan bir gazetede ilan olunur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da ilanda belirtilir.

  e) Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

  f) Üyeler Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki yerlerini imzaladıktan sonra genel kurula katılabilirler. Böylelikle yapılan yoklamada yeter sayı bulunduğu tespit edildiğinde kulüp başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağı düzenlerler. Başkanla birlikte imzalarlar ve toplantı salonunda tutanak ve belgeleri yönetim kuruluna teslim ederler.

  g) Genel Kurulda, yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunanların en az 1/10’unun istediği konularda gündeme ilave edilir. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Her üyenin ve her üye Tüzel Kişi temsilcisinin bir oy hakkı vardır. Kimse başkasının yerine oy kullanamaz. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir. Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

  Görev ve Yetkileri:

  1. Üyelerin, giriş ve yıllık aidat miktarlarını ve katkı paylarını tespit etmek,

  2. Elde edilen geliri paylaşmamak ve kulübün amaçları için tahsis etmek şartıyla profesyonel takımların ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek ve bu kararın uygulanmasını yapacak kuralları gereken yetkilerle donatmak,

  3. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine kulüp onursal başkanını seçmek,

  4. Yurt içi ve yurt dışı şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek, (ilgili bakanlıktan izin alınmak kaydıyla)

  5. Vakıf, yardımlaşma ya da dayanışma sandıkları kurmak,

  6. Amaç çalışmaları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek ve bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

  7. Derneğin kurulacak birlik yada federasyonlara katılması yada ayrılması hakkında karar almak,

  8. Dernekler yasası sınırları içinde ve kanunda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla uluslararası sportif faaliyetlerde bulunmaya, yurt dışında sportif dernek ve kurumlara üye olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek,

  9. Bütün spor dallarını çağdaş, modern ve uluslararası düzeye çıkartmak, halka yaymak amacı ile ticari ve sınai her türlü girişimde bulunmak,

  10. Genel Kurul kulübün normal faaliyetleri dışında borçlanma konusunda usul, esas ve miktar belirler yada bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verir.

  11. Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

 • MADDE 9

  Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kulüp üyeleri arasından gizli oyla seçilen bir başkan ve 18 üyeden oluşur. Ayrıca, 9 yedek üye seçilir. Görev süresi üç yıldır. Seçilen kurul en geç üç gün içerisinde toplanarak bir başkan vekili , ikiden az olmamak üzere gerekli sayıda asbaşkan ve genel sekreter ile sayman üye seçer. Asbaşkan ve üyeler arasında görev dağılımı Yönetim Kurulunca yapılır. Başkanın daveti üzerine Yönetim Kurulu yedek üyelerle beraber toplanabilir, Yönetim Kurulunca yedek üyeler belli konularda görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu toplantısına davet edilen yedek üyelerin oy hakkı yoktur.

   

   

 • MADDE 10

  Yönetim Kurulu Çalışma Yöntemi Yönetim kurulu ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır.

  Toplantılara Başkan yoksa Başkan vekili oda yoksa asbaşkanlardan biri başkanlık eder. Kararlar toplantıda bulunanlarının salt çoğunluğuyla alınır.

 • MADDE 11

  Yönetim kurulu toplantıları yönetim kurulunca tespit edilen gün saat ve yerde yapılır. Bunun dışında başkan, başkan vekili veya en az 9 yönetim kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu kararı imzalanarak karar defterine yazılır. Herhangi bir karara ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerince karşı oy yazısı gerekçeli olarak ilgili kararın altına yazılır. Yönetim kurulu toplantılarına gerekçesiz olarak artarda üç defa iştirak etmeyen üye kuruldan istifa etmiş sayılır. Bu durum bir kararla tespit edilerek üyeye yazı ile bildirilir ve yerine yedek üye çağırılır. Başkanlığın boşalması halinde başkan vekilinin başkanlığında en geç 90 gün içinde seçimli genel kurula gidilir.

 • MADDE 12

  Yönetim Kurulu genel olarak.

  – Başkanla birlikte kulübü temsil eder,

  – Dernek gelir ve giderlerine dair işlemleri yapar.

  – Kulüp onursal başkanını Divan Kurulunun görüşünü alarak genel kurula teklif eder.

  – Gelecek dönem bütçesini hazırlar.

  – Derneğin tüzükle ve genel mevzuatla belirtilen bütün iş ve işlemleri için gereken kararları alır.

  – Yönetim Kurulu, kulüp dışı ilişkilerden doğacak hususlarda üçüncü şahıslara karşı başkanla birlikte kurul halinde sorumludur.

  – Profesyonel görevliler tayin eder.

  – Profesyonel futbolcular hakkında ceza verir.

  – Birikmiş aidat borcu olan üyeye, 15 gün içinde borcunu ödemesi, aksi takdirde üyelikten çıkarılacağı hakkında iadeli taahhütlü olarak uyarıda bulunur. Adres değişikliğinin kulübe yazılı olarak bildirilmemesinden doğacak sonuçtan Yönetim Kurulu sorumlu değildir. Uyarıya rağmen borcunu ödemeyeni üyelikten çıkarır.

  – İdari ve spor etkinlikleri raporu ile birlikte kesin hesapları, Muhasebe Plan ve Yönetmeliğine (TDHP) uygun olarak ve bir önceki genel kurul toplantısında kabul edilen bütçe ile karşılaştırmalı biçimde hazırlar ve genel kurula sunar.

  – Gerektiğinde kulübün menfaatleri doğrultusunda şirketlere kurucu ortak olarak katılarak, şirketlerin kurulmasını sağlamak, kurulu şirketlerde hisse almak, yönetim yetkileri almak, hisse devretmek, şirketlerin yönetim, denetim ve diğer organlarında yer almak, temsil etmek ve edilmeyi sağlamak, TTK ve diğer mevzuatın gerçek ve tüzel kişilere verdiği her tür yetki ve sorumluluklara sahip olarak tüzel kişiler ihdasından feshe kadar tüm işlev, görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

 • MADDE 13

  Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. Bu görevlerin yapılmasından yönetim kurulu üyeleri genel kurula karşı görevleri çerçevesinde sorumludurlar.

  A ) Başkan:

  – Kulübü temsil eder.

  – Genel kurulu takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme, Disiplin ve Divan kurulları asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, mesleklerini, adreslerini, mahalli en büyük mülkiye amirine bildirir, yönetim kuruluna başkanlık eder.

  – Yönetim Kurulunu tüzüğe ve dernek menfaatlerine uygun olarak ahenk içinde çalışmasını temin eder, bunun için başkan, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya hepsine, dernek işlerine dair olmak üzere vazife taksiminde verilen görevlerin dışında da görevler verebilir.

  B ) Başkan Vekili:

  – Başkan bulunmadığı zamanlarda onun yetkisini kullanır ve görevlerini yapar. Başkan vekili başkanın olmadığı durumlarda başkanı, yönetim kurulunu ve kulübü temsil eder.

  C ) Asbaşkanlar:

  – En az iki kişi olup mali, teknik, idari, toplum ve kamu ile ilişkiler, alt yapı ve kulüp ile ilgili konularda yönetim kurulunca görevlendirilirler. Görev konuları ve sonuçları ile ilgili olarak Başkan ve kurul üyelerine bilgi verirler.

  D ) Genel Sekreter

  – Derneğin bütün idari işlerini düzenler. Gelen ve giden evrak, defter ve dosyalarını tutar.

  – Yönetim Kurulu karar defterinin şekil ve içerik itibarıyla noksansız olmasını temin eder. Genel Kurul toplantısında tutanak ve kararlar dosyasını düzenler.

  – Yönetim Kurulu üyelerinin verecekleri önerileri gündem halinde toplantıya sunar.

  – Lüzumu halinde işlerine yardımcı olmak üzere ücretli personel tayini için Yönetim Kuruluna teklifte bulunabilir.

  E ) Sayman:

  – Harcamaların bütçeye uygunluğunu sağlar.

  – Belge ve fişlerin yasal süresinde defter kayıtlarına geçirilmesini, muhasebe esas ve muavin defterlerinin, Tekdüzen Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasını, bilgisayar ortamında kayıtaltına alınmasını temin eder.

  – Profesyonel futbolcu ve ücretle çalışan elemanların aylık maaş bordrolarını yapar.

  – Bilançoyu çıkarır, bütçeyi yapar ve Yönetim Kurulunun tasdikine sunar.

  – Gerekli görüldüğü takdirde ücretli muhasebeci tayini hakkında Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

  – Kulübün tüm taşınmaz malları ile haklarını, taşınabilir mal ve kıymetli kağıtlarını demirbaş defterlerine işletir. Bunlarla ilgili evrakın korunmasını ve Genel Kurula sunulan raporlarda demirbaşlarla ilgili bilgilerin yer almasını sağlar.

 • MADDE 14

  Başkan ve başkan vekilinin davet edeceği 3 kişi ile birlikte toplam 5 kişilik bir kuruldur Bu kurul acil durumlarda toplanarak Derneğin, tüzükle ve genel mevzuatla belirtilen bütün iş ve işlemleri için gereken kararları alır.Kurul alınan bu kararları ilk yönetim kurulu toplantısının onayına sunar.

 • MADDE 15

  Disiplin Kurulu, genel kurulca üç yıl için seçilen tercihen en az üçü hukukçu olmak üzere 5 üniversite mezunu asil ve yedek üyeden oluşur.

  Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan, başkan vekili ve bir raportör seçer.

  Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren bir eylemin mevcudiyetini iddia eden üye veya Denetleme Kurulu, üyelik kurulu yada Divan Kurulu, durumu Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, bu başvuruyu 15 gün içerisinde ön inceleme yaparak yada kendisi şikayetçi olarak Disiplin Kuruluna intikal ettirir.

 • MADDE 16

  a) Kulübün Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin, Divan Kurulu başkanı ve üyelerinin, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri ile Üyelik Kurulu üyeleri ve kulüp üyelerinin onur ve haysiyetlerini rencide edici ve küçük düşürücü fiil, söz ve davranışlarda bulunmak,

  b) Kulüp Yönetim Kurulu tarafından görev verilmiş ve yetkili kılınmış olan Kulüp Müdürünü, yetkilileri ve diğer görevlileri küçük düşürecek, zan altında bırakacak fiil ve söylemlerde bulunmak,

  c) Kulüp tüzüğü hükümlerine, yetkili kurul kararlarına ihmal veya kasıtlı aykırı hareket ve davranışlarda bulunmak,

  d) Kulübün onur ve itibarına zarar verecek hareketlerde bulunmak,

  e) Genel Kurul ile Divan Kurulunun ve diğer organların toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını ve sonuçlanmasını engellemek, üyelerinin toplantılarda serbestçe hareket etmelerine ve oy vermelerine engel olmak,

  f) Kulüp üyeliği ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, kulüp üyelerine karşı saygısızca davranmak, hakaret etmek,

  Bu eylemlerde bulunanlara eylemin ağırlığına göre;

  1. Uyarma,

  2. Kınama,

  3. Dernekten kesin çıkarma,

  Cezaları Disiplin Kurulunca verilir. Ancak üyenin üyelikten kesin çıkarılması için yönetime öneride bulunur. Üyenin kesin çıkarma kararına karşı 15 gün içinde genel kurula itiraz hakkı vardır.

 • MADDE 17

  Disiplin kuruluna verilen bir üyeden 7 gün içinde yazılı savunmasını yapması istenir. Bu sürede savunmasını vermeyen bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin kurulu en az 4 üyenin katılması ile çoğunlukla karar verir. Daha evvel disiplin cezası bulunana yeni bir eylemi halinde eylemlerine göre en az bir üst ceza verilir.

 • MADDE 18

  Denetim kurulu, genel kurulca, idari, mali ve hukuki alanda yeterliliği bulunan dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen üç kişiden teşekkül eder. Ayrıca üç de yedek seçilir. Herhangi bir sebeple boşalanın yerine sırasıyla yedekler geçer. Denetim kurulu kararlarını 2/3 çoğunlukla alır. Görev süresi üç yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 • MADDE 19

  Denetçiler Kurulu Genel Kurula karşı sorumlu olup görev ve yetkilerişunlardır:

  a) Derneğin gelir ve giderlerinin usule ve mevzuata uygunluğunun kontrolü, bu iş için üç gün evvelden haber verme suretiyle diledikleri zamanlarda ve dernek binasındaki evrak ve defterleri tetkik edebilirler.

  b) Genel kurul toplantıları için rapor hazırlayarak genel kurula sunarlar.

 • MADDE 20

  Oluşumu:

  Divan Kurulu en az 15 yıldır aralıksız üye olan ve bu süre içinde ödentilerini düzenli olarak ödeyenler arasından Genel Kurulca seçilen 20 üye ile kulüp başkanından oluşur. Ayrıca aynı nitelikte 5 yedek üye seçilir. Üyelerinin yarısı üç yılda bir değişir. İlk süresi bitenler, seçildikleri tarihi takip eden üç yıl sonunda kura ile belirlenir. Bunlar yeniden seçilebilir.

  Çalışma Yöntemi ve Kararlar :

  a) Divan Kurulu üç yılda bir Mayıs ayında kendi arasından bir Başkan, iki Başkan Vekili ve birde yazman seçer. İlk toplantıya en yaşlı (kıdemli) üye başkanlık eder. Seçimler, aksi kararlaştırılmadıkça gizli oyla yapılır.

  b) Divan Kurulu ayda bir kez veya olağanüstü durumlarda en kısa zamanda belirlenecek gün saat ve yerde toplanır. Görevdeki Yönetim Kurulu Üyeleri, oy hakkı olmaksızın toplantıya katılabilirler.

  c) Toplantılarda Divan Kurulunun görevlerinde belirtilen konular, ya da olağanüstü sorun görüşülür. Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı gündemindeki konu görüşülür.
  Divan Kurulu, en az 12 üye ile toplanır. Kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde yeniden oylanır.
  Divan Kurulu, oylamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir. Bu durumlarda oyların eşit olması halinde 2. ve 3. oylama yapılır. Gene eşitlik bozulmazsa oylama ertesi toplantıya kalır.

 • MADDE 21

  1) Yönetim kurulu çalışmalarının tüzük hükümlerine, bütçe esaslarına uygun olup olmadığını incelemek, bu konudaki ve derneğin gelişmesi ile ilgili görüş ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

  2) Yönetim kurulunun üç ayda bir hazırlayacağı, mali, idari ve sportif faaliyet raporunu incelemek, görüşünü bildirmek.

  3) Tüzük hükümlerinin değiştirilmesi konusundaki görüş ve öneri ile hazırlayacağı tasarıları yönetime sunmak.

  4) Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler ve sorulacak veya gerek gördüğü konularda yönetim kuruluna görüşünü açıklamak.

  5) Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları, başvurulması halinde tüzüğü yorumlamak, değişiklik önerileri hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak.

  6) Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek.

  7) Denetçiler kurulu raporlarını inceleyerek denetçiler ve yönetim kurulundan bilgi ve açıklama istemek, raporlar hakkında ilgilileri uyarmak ve çözüm önermek.

  8) Temlik, ipotek suretiyle borç para veya kredi alma konularında, yönetim kuruluna görüş ve önerilerini bildirmek.

  9) Yönetim kurulunun istek ve sorunlarını görüşüp karara bağlamak.

  10) Onursal Üyelik ve Başkanlık konusunda, Yönetim Kurulunun isteği hakkında görüş bildirmek,

  11) Bu madde hükümlerine göre yaptığı incelemeler sonunda zorunlu gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak için denetçileri göreve davet etmek.

  12) Çalışmaları hakkında genel kurula rapor vermek.

 • MADDE 22

  Dernek yasa ve yönetmeliklere uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar.

  1 – Üye kayıt defteri:

  Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

  2 – Karar defteri:

  Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

  3 – Gelen ve giden evrak defteri:

  Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

  4 – Gelir ve gider defteri:

  Gelirler alındı belgesi ile alınır.Giderler yasal harcama belgesi ile ödenir.Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraları da verdikleri yerler,

  açık ve düzenli olarak defterlerde gösterilir.Bu işlemler kasa ve mahsup fişlerine dayanılarak yapılır.

  5 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

  Dernek Gelirleri Alındı Belgelerinin kayıt teslim ve tesellümleri bu deftere işlenir.

  6 – Demirbaş defteri:

  Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

  7 – Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

  8 – Yevmiye ve Defter-i Kebir

  9 – Kurullar Karar Defteri: Her kurul kararlarını tarih ve numara sırası ile bu defterlere kaydeder.

  Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdiki olması zorunludur. Derneğin yasal ve yardımcı defterleri ile her türlü belgeler ve yazışmalar 10 (on) yıl süreyle saklanır. Bu bilgi ve belgeleri gerektiğinde yetkililerin incelemesine sunulur. Ancak Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantı tutanakları dileyen her üyenin incelemesine açıktır.

 • MADDE 23

  Madde 23

  Bu tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hususlarda dernekler kanunun ve genel mevzuatın hükümleri uygulanır.

 • MADDE 24

  Madde 24

  Bu tüzük Medeni Yasaya, Dernekler Yasasına ve ilgili tüm tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir.

 • MADDE 25

  Derneğin gelir kaynakları :

  Üye aidatları, katkı payları, özel ve tüzel kişilerin bağışları, müsabakalardan alınacak gelirler, sosyal faaliyet gelirleri, yayın ve diğer yollardan elde edilecek gelirlerdir.

  Kulübün giriş aidatı Yüzelli Türk Lirası (250.-TL), yıllık aidatı Yüz Türk Lirası (100.-TL)’dır. Bu miktarlar, Genel Kurul kararı ile belirlenir.

 • MADDE 26

  Derneğin feshi halinde mal varlığının hangi kurum veya kuruluşa bırakılacağı genel kurulca kararlaştırılır.

 • GEÇİCİ MADDE

  Tüzüğün “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. maddesinde yapılan değişikliklerden Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısını düzenleyen kısım yapılacak ilk olağan genel kuruldan itibaren geçerli olacaktır.